четвртак, 20 јуна, 2024
vesti online

Čuvati lekarsku tajnu

Prema Kodeksu profesionalne etike Lekarske komore Srbije, lekar je dužan da čuva profesionalnu tajnu u koju spadaju sva saznanja
lekara i zdravstvenog osoblja o pacijentu i njegovim
ličinim, porodičnim i socijalnim prilikama, a čuvanja te
tajne je oslobođen, ako je pacijent saglasan i radi
dobrobiti društva, ali samo ako je tako odlučeno u skladu sa
zakonom.

Čuvanje lekarske tajne odnosi se i na podatke sadržane u informacionom sistemu i personalnim računarima. Kodeks, objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 121/2007, propisuje i da je lekar je dužan da na zahtev pacijenta profesionalnu tajnu čuva i u odnosu na članove porodice bolesnika, kao i posle smrti bolesnika, izuzev u slučaju kad bi to moglo da ugrozi život i zdravlje drugih ljudi. Pravo pacijenta je da očekuje da će njegov lekar poštovati poverljivost svih informacija lične i medicinske prirode. Lekar je, prema Kodeksu perofesionalne etike Lekarske komore Srbije, oslobođen čuvanja profesionalne tajne, odnosno razrešen obaveze profesionalnog ćutanja, ako na to pristane pacijent ili kad je to neophodno radi dobrobiti pacijenta, njegove porodice ili društva, odnosno ukoliko je tako odlučeno u skladu sa zakonom.

– (Danas)